• Jsme přímý český výrobce!
  • Zavolejte nám : +420 774 122 091

Reklamační řád a záruční podmínky

Reklamační řád a záruční podmínky

I.

Tento reklamační řád (dále jen RŘ) vychází z obecně platných ustanovení obchodního a občanského zákoníku a vztahuje se výhradně na výrobky a služby dodávané společností FinEstate, s.r.o., IČ 25932918.

II.

Platné znění RŘ je publikováno na stránkách společnosti www.finestate.cz

III. Délka záruční doby

1) Záruční doba na plastové a hliníkové výrobky (okna, dveře – stavební výplně, fasády) vyráběné a montované společností FinEstate, s.r.o. je 60 měsíců a to od data předání a převzetí díla, případně od jiného data přechodu vlastnického práva ke zhotovované věci a to vždy k tomu datu, které nastane dříve. Záruční doba na doplňky, tj.např. žaluzie, parapety, sítě, kliky, zámky, samozavírače, rolety je 24 měsíců od data předání a převzetí díla, případně od jiného data přechodu vlastnického práva ke zhotovované věci a to vždy k tomu datu, které nastane dříve. Záruční doba na montážní práce je vždy 24 měsíců.

2) Záruční doba končí uplynutím sjednané záruční doby dle tohoto RŘ, záruční doba může být po dohodě smluvních stran upravena samostatně ve smlouvě o dílo.

3) V případě že odběratel neuhradí včas cenu díla, příp.kupní cenu zkracuje se záruční doba na 24 měsíců na všechny dodávané výrobky a reklamace bude vyřízena nejdříve 14 dnů od data úhrady nedoplatku ceny díla, případně kupní ceny.

IV. Způsob uplatnění reklamace

1) Reklamace musí být uplatněna výhradně v písemné podobě a to poštou, e-mailem, faxem nebo osobním předáním a musí vždy obsahovat číslo smlouvy, kopii předávacího protokolu nebo jiného dokladu prokazující přechod vlastnictví, přesný popis reklamace, místo reklamace, telefonní spojení. Reklamace musí být uplatněna bezprostředně po zjištění vady.

2) O reklamaci musí být sepsán reklamační protokol, ve kterém je uveden přesný popis vady a termín odstranění vady, zejména s ohledem na závažnost vady. Při sepisování reklamačního protokolu je objednatel povinen předložit originál smlouvy a současně musí prokázat zaplacení celé kupní ceny, bez toho není reklamace oprávněná.

3) V případě, že uplatněná reklamace bude bezdůvodná, je reklamující povinen uhradit společnosti FinEstate, s.r.o. náklady spojené s reklamací, tj.zejména náklady na dopravu, náklady na montážníka, znalečné apod.

V. Odpovědnost za vady díla, zboží

1) FinEstate odpovídá za vady zjištěné do předání díla, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

2) FinEstate neodpovídá za vady díla do a po předání díla, pokud nebyly způsobeny porušením jeho povinností a to zejména z důvodu:
poškození díla objednatelem nebo třetí osobou
neodborného provedení montáže třetí osobou (kupní smlouva)
zásahu do konstrukce výrobku
poškození díla nepředvídatelou událostí (vis maior)-zejména živelná pohroma
poškození díla špatně provedenou nebo zanedbanou údržbou
použití výrobku pro jiné účely, než ke kterému je určen

3) Vady díla, které je možno uplatnit nejpozději v den předání díla jsou zejména:
poškození skel, rámů, křídel, výplní, klik, parapetů, žaluzií, sítí apod.
množství dodaného díla
rozměrové vady

VI. Vady vyloučené z reklamace

Za vady, tj. za nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu se nepovažuje:
1) Plastové, hliníkové profily
poškození povrchových ploch vrypy a škrábanci v případech, kdy jejich celková délka na jednom prvku nepřesahuje 90 mm a délka jednoho vrypu nebo škrábance nepřesahuje 40 mm poškození povrchových ploch plošnými a bodovými poškozeními v případech, kdy jejich největší rozměr nepřesahuje 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku
poškození povrchových ploch jakéhokoliv charakteru, pokud poškození nepřesahuje velikost větší než 0,5 mm Pozn.: optické vady jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1,5 m pod úhlem, který odpovídá běžnému využití prostoru. Vady které nejsou za těchto podmínek rozpoznatelné, nejsou reklamovatelne prohnutí plastových profilů, nepřesahuje-li průhyb více než 4 mm na jeden metr délky (toto je způsobeno fyzikálními vlastnostmi PVC) netěsnost dveří posuzovaná v neuzamčeném stavu, tzn. při nevysunutí trnů či nazasunutí rolniček za kameny přirozené opotřebení povrchu
zbarvení, vyvolané zejména agresivním prostředím, prašným prostředím apod.
změna zbarvení profilu nebo snížená schopnost sejmutí ochranné folie v případě, že nebyla do 30 dnů od instalace okna, dveří odstraněna ochranná folie

2) Skleněné výplně

2.1 Zbarvení „čirého“ skla
„Čiré“ sklo má vždy lehké zbarvení, když jím prochází světlo. Toto je neodmyslitelné od základních vlastností skla.

Čím větší je tloušťka skla, tím výraznější je barva. Lehké odchylky mezi různými šaržemi skla jsou normální a akceptovatelné.
Tento fenomén je možno vyloučit použitím speciálního extra čirého skla např. Planibel Clearvision.

2.2 Změna odstínu probarveného a/nebo pokoveného skla
Probarvené a/nebo pokovené sklo má rovněž své vlastní zbarvení. Toto je viditelné, když světlo prochází sklem nebo se od něj odráží. Lehké variace (změny) ve zbarvení povlaku a skla jsou neodmyslitelné od výrobního systému.

2.3 Vzhled
Dodavatel skla nedoporučuje používat v jedné a té samé fasádě různé kombinace nebo typy zasklení, s cílem vyloučit lehké rozdíly v barvě.

2.4 Exterierová kondenzace
Při používání nizkoemisivního izolační skla se na exteriérové straně skla může objevit kondenzace. Vzhledem k vysoké úrovni tepelně-izolačního výkonu izolačního zasklení se vnější tabule ochladí do té míry, že na vnějším povrchu dojde ke vzniku kondenzace. Takováto kondenzace je dočasná a ztratí se v průběhu dne. Je to jednoduše důkaz toho, jak dobře zasklení izoluje.

2.5 Anizotropie
Sklo ve svém izotropním stavu je necitlivý materiál, tj. má ve všech směrech stejné optické vlastnosti (index lomu) i mechanické vlastnosti. Tepelným zpracováním skla (tvrzením nebo tepelným zpevněním) dojde u skleněné tabule k vytvoření povrchové stlačené oblasti a v důsledku toho se sklo stane anizotropním.
Následkem toho se u tvrzeného nebo tepelně zpevněného skla může zdát, že má „skvrny“ měnící se co do barvy, které jsou viditelné v proměnlivém rozsahu závisícím na podmínkách pozorování a polarizaci světla z okolního prostředí.

2.6 Optické deformace
Optické deformace v zasklení jsou způsobena třemi hlavními následujícími faktory:
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA (TVRZENÍ, TEPELNÉ ZPEVNĚNÍ): Toto zpracování způsobí deformace v povrchu skla – tyto deformace jsou neodmyslitelné od výrobního procesu a nemohou být eliminovány.
SYSTÉMY OSAZENÍ: Jestliže jsou okraje zasklení příliš těsné nebo v případě že rám není rovinný, toto může způsobit deformace.
ZMĚNY BAROMETRICKÉHO TLAKU A TEPLOTY V DUTINĚ IZOLAČNÍHO ZASKLENÍ: Dvě skleněné tabule v izolačním zasklení jsou odděleny mezerou vyplněnou suchým vzduchem nebo plynem, vzduchotěsně uzavřeny, a utěsněny ve výrobním závodě za aktuálního barometrického tlaku a teploty.
Následně, v důsledku atmosférických změn (tlak a teplota) se vzduch obsažený v izolačním zasklení bude:
rozpínat (atmosférický tlak klesá, teplota se zvyšuje)
smršťovat (atmosférický tlak roste, teplota se snižuje), Skleněné tabule se pak budou deformovat v závislosti na tomto rozpínání (konvexní/vypuklá deformace) respektive smršťování (konkávní/vydutá deformace).
Optická zkreslení spojená s tímto fenoménem jsou nevyhnutelná. Jejich vnímání může být ovlivněno okolním prostředím budovy a podmínkami pozorování.

2.7 Interference
Izolační zasklení má čtyři povrchy, které odrážejí světlo.
Za určitých světelných podmínek může dojít ke vzniku optického fenoménu v důsledku kombinací odražených paprsků, a ke vzniku barevných proužků na povrchu skla – tato proužky jsou nazývány interferenčními proužky. Tento fenomén je způsoben dokonalou rovinností povrchů skla.
Když je na střed izolačního zasklení aplikován tlak, interferenční proužky se pohybují. Interferenční proužky nemohou být považovány za vadu zasklení.
Riziko objevení se interferenčních proužků se snižuje v případě, když jsou v izolačním zasklení použita skla s různými tloušťkami.

2.8 Duhové zbarvení/iridescence/slepnuti
V případě, že sklo zůstává po dlouhou dobu nevhodně skladováno ve vlhkém a teplém prostředí, povrch skla může zkorodovat neboli oslepnout. Tato koroze se projevuje jako bílý zákal nebo jako barevné proužky, a často je koroze nevratná. Z tohoto důvodu musí být sklo skladováno za vhodných podmínek (sucho a správné distanční profily ̈korky ̈ mezi skly)

2.9 Odkapávání vody z nadpraží na zaskleni
Voda, která stéká po fasádě, může obsahovat alkalické prvky; ty následně uschnou na zasklení. Očištění takovýchto zbytků může být velice obtížné a někdy dokonce nemožné. Je třeba brát v úvahu při výběru fasádních materiálů, a velká péče musí být věnována použití vhodných zařízení, tvaru nadpraží a parapetu pro eliminaci odtékání nebo stříkání vody z fasády na sklo.

2.10 Praskliny skel
Po montáži okenních prvků (okna, dveře) může dojít k přetížení skla nenadálým způsobem, např. průvanem, úderem, působením tepelně indukovaným napětím, při kterých může vzniknout prasklina.

2.11 Posuzování vad
Kazy izolačních skel – škráby, butyl, nečistoty, pecky atd. je nutné posuzovat jako vadu pouze při vizuální kontrole cca z 1 metru a splnění následujících požadavků:
Vlasové a hrubé škráby – zona 1 střed skla – Max. 50mm, četnost max. 3/m2.
Vlasové a hrubé škráby – zona 2 cca 10cm okraj – Max. 70mm, četnost max 4/m2.
Uzavřeniny, bubliny, body, skvrny – zona 1 střed skla – Max. 2mm, četnost max. 4/m2.
Uzavřeniny, bubliny, body, skvrny – zona 2 cca 10 cm okraj – Max. 50mm, četnost max. 4/m2.
Škráb vlasový – mechanické poškození povrchu skla ve tvaru čáry, nezjistitelné nehtem prstu
Škráb hrubý – ostré mechanické poškození povrchu skla ve tvaru čáry, zjistitelné nehtem prstu

Jednoduché pravidlo: Co je možné vidět ze vzdálenosti 1 metru, tak lze uznat jako vada.

3) Dveřní ozdobné výplně
poškození způsobené vlivem topných zařízení, ohně, chemických látek, ostrých či tvrdých předmětů, abrazivních či agresivních čistících prostředku
přirozené opotřebení povrchu
zbarvení, vyvolané zejména agresivním prostředím, prašným prostředím apod.
změna zbarvení výplně nebo snížená schopnost sejmutí ochranné folie v případě, že nebyla do 30 dnů od instalace dveří odstraněna ochranná folie
poškození skleněných výplní způsobené použitím čistících prostředků obsahující líh, rozpouštědla, agresivní chemikálie apod.
povrchové vady výplně nebo skla nerozpoznatelné pouhým oken za denního světla ze vzdálenosti 1 m a více od dveřní výplně, odlišné povrchové struktury rámečků a povrchu výplně, nejsou-li rozpoznatelné ve vzdálenosti od 3m a více
prohnutí dveřní výplně ve středu výplně v zabudovaném stavu je menší než 10 mm, případně menší než 0,5 % délky výplne

4) Venkovní a vnitřní parapety
optické vady do velikosti 1 mm, viditelné do 1 m
běžné opotřebeni

5) Sítě proti hmyzu
prohnutí profilu vzniklé běžným úžíváním
uvolnění sítě v profilu vzniklé běžným užíváním
mechanické poškození vzniklé běžným užíváním

6) Žaluzie
nedoklápění pásků – rozdíl doklopení pásků nahoře a dole (konstrukční vlastnost)
přetržený řetízek ovládání, prodření pásku
mechanické poškození lamel
běžné nebo celkové opotřebení výrobku
šikmý chod žaluzie nad toleranci +/- 5 mm na jednotlivých stranách
tolerance šířky žaluzie oproti skutečné šířce mezi zasklívacími lištami menší než 5mm
tolerance výšky žaluzie je 2 až 3 lišty ležící na spodní liště ve zcela spuštěné poloze
jiné odstíny lamel, které jsou objednány ve dvou a více termínech

7) Montážní práce dodávané zhotovitelem případně zhotovitelem pověřeným
odchylka svislosti či vodorovnosti montovaných prvků je menší než 2 mm na jeden m délky
neodstranění kotvících prvků
ponechání ochranných folií a identifikačních nálepek na sklech
drobné praskliny po zednickém začištěni

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabyl účinnosti 1.1.2009
Ustanovení tohoto reklamačního řádu lze doplňovat a měnit